Annas liv: Border Collies & Får!

Annas liv: Border Collies & Får!

Om bloggen:

Den här bloggen handlar lite om mig, mitt liv med får och hundar och allt annat som kommer till.

Mitt liv med min hjärnskada..

min dagPosted by Anna Sat, October 24, 2015 22:28:20
Jag har, som du säker vet, en hjärnskada, jag lär mig nya saker var dag om hur jag fungerar nu, vad jag har rätt till med den funktionsnedsättning jag har.
Jag försöker förklara lite mer ingående vad en hjärnskada är med hjälp av den svenska utgåvan av "Hva er ervervet hjerneskade?"
Den är skriven för att sprida kunskap kring förvärvade hjärnskador och konsekvenser för de drabbade och dess anhöriga. För att ge kunskap både för drabbade och för dess anhöriga och för vårdpersonal av olika kategorier.

"Kognitiva svårigheter efter en förvärvad hjärnskada är en dold funktionsnedsättning. Kunskapen om den här sortens svårigheter är liten både bland personal och människor i allmänhet. Det gör belastningen extra stor för den drabbade och dess närmaste.
Hjärnskador kan uppkomma på många sätt. En hjärnskada innebär att hjärnans celler förstörs. I hjärnan nybildas inte celler efter en skada, så den kan inte "växa ihop" igen. Många skador i hjärnan leder till hel eller delvis oförmåga att utföra saker.

De flesta som ådrar sig en förvärvad hjärnskada och överlever de första månaderna, kommer efterhand att förbättras eller i sämsta fall stå still i utveckling.
Eftersom hjärnan är det organ som styr alla våra funktioner, kan en skada leda till många olika konsekvenser. För att förstå dessa är det viktigt att skilja på fokala och diffusa skador.

En fokal skada är begränsat till ett område i hjärnan
Diffusa skador innebär att skadorna är spridda, ofta som många små skador.
(det är just en diffus skada jag har, en DAI-skada grad 3, vilket innebär, den värsta och att hela hjärnan är skadad på många olika ställen) Resultatet av sådana skador är vanligtvis en generell nedsättning av en eller flera förmågor. Ofta i form av nedsatt uppmärksamhet och koncentration, ökad uttröttbarhet och försämrat minne.

En hjärnskada påverkar vårt liv totalt, eftersom det är hjärnan som styr alla funktioner. Konsekvenserna en hjärnskada kan ge
- påverkan av uppfattningsförmåga och motorik
- kognitiva förändringar
- förändringar i beteende och personlighet
- förändringar i mellanmänskliga och sociala sammanhang


Rörelseförmåga
Det kan uppstå problem med att klara av sådant som kräver finmotorisk koordination som att skriva, använda verktyg eller äta med kniv och gaffel.
(Jag kan idag skriva hjälpligt för hand om jag gör det långsamt och tar tid på mig, annars blir det inte mer än ett streck..)
När rörelser som vanligtvis sker omedvetet inte längre fungerar automatiskt, krävs mycket energi för att utföra de enklaste handlingar. Den skadade blir därför snabbare uttröttad än tidigare.
(Jag sover ungefär 12 timmar per natt, men är ändå relativt trött vissa dagar..)

Kognitiva besvär efter skada
Kognitiva besvär är mycket vanliga efter en hjärnskada.
Kognitiv betyder insikt och kognition används i betydelsen tillägna sig och använda kunskap.

Kognitiva besvär försvårar informationsbearbetningen, det vill säga att välja, förstå, lagra, återhämta, dra slutsatser och kommunicera i förhållande till den information som mottagits. I vidare bemärkelse kan känslor räknas som en del av kognitionen.
Somliga kognitiva funktioner är klart avgränsade till ett område i hjärnan. Detta gäller till exempel delar av språkfunktionen. Andra funktioner är beroende av det ömsesidiga samarbetet mellan flera områden. Minne och uppmärksamhet är exempel på sådana sammansatta funktioner som är beroende av att flera områden i hjärnan är intakta. Funktioner som "sitter på flera platser" är naturligtvis mycket sårbara när det uppstår diffusa skador i hjärnan.

Minne
Minnesproblem kan alla uppleva då och då. Det kan kännas skrämmande och obegripligt och vi funderar på hur vi all världen kunde vara så glömska!Glömska i vardagen orsakas vanligen av att vi håller på med mycket saker samtidigt. Det medför att vi inte kan vara lika uppmärksamma på allt. Därför finns det sådant som aldrig går vidare till långtidsminnet. När vi senare inte kan komma ihåg det, beror det inte på att det har glömts bort utan på att det aldrig har lärts in.
Sådant kan åtgärdas. Till exempel kan vi lära oss att använda mer tid och uppmärksamhet på sådant som bör kommas ihåg. Vi kan säga namnet högt på den vi presenteras för och därefter tyst för oss själva några gånger. Det kan också vara till hjälp att skapa associationer, tex försöka finna något speciellt hos vederbörande som gör det lättare att komma ihåg namnet. Sådana knep kan ofta vara till god hjälp för människor utan hjärnskada. Det är svårare att använda sig av detta när man har en hjärnskada. Särskilt besvärligt är det för människor med diffusa hjärnskador att nyttja den sortens knep.
Minnessvårigheter efter hjärnskada kan orsakas av störningar i olika skeden av minnesprocessen. Problem kan finnas vid inlärning, vid bearbetning till minne eller när det specifika minnet ska återkallas.
Det finns bra test för mätning av minnesförmåga över kort tid, det som kallas korttidsminne. Med kort tid menas omkring 20 sekunder. Om vi inte tyst upprepar eller använder andra knep för att komma ihåg, kan de flesta minnas mellan fem till nio saker en kort stund. Därefter är det mesta glömt. Det finns också bra test för mätning av inlärning och lagring i långtidsminnet. Med långtidsminne menas allt vi minns efter 20 sekunder. Lagringskapaciteten är mycket stor. Inte ens ett långt liv förmår göra slut på all lagringsplats. När vi ska hämta fram information från långtidsminnet, sker det på två sätt. Antingen erinrar vi oss något helt på egen hand (framplockning), eller så minns vi det genom att ha ledtrådar till hjälp (igenkänning). Skillnaden mellan framplockning och igenkänning är viktig. Efter en hjärnskada är det vanligtvis förmågan att minnas av sig själv (framplockning) som är skadad. Görs endast undersökning av hur pass bra den skadade känner igen olika saker, finns en risk att minnessvårigheter underskattas eller inte upptäcks.
Har man stora minnesproblem efter en hjärnskada, är det inte bara att "ta sig i kragen". Det är heller inte så att man kan komma ihåg händelser och saker som betyder speciellt mycket, till exempel sådant som är förknippat med känslor.

Tempo
Nedsatt tempo eller långsammare takt är utmärkande vid alla hjärnskador. Problemet hänger samman med att både mottagande av information och informationsbearbetning tar längre tid. Detsamma gäller planering och handling. Skadan kan drabba ett eller flera led i den processen. När information presenteras snabbt eller om presentationen är utdragen i tid, klarar den skadade inte av att hänga med. Information går på så sätt förlorad och det är svårt att få en överblick över situation eller förstå det som presenterats.
Det kan även vara svårt klara av sociala situationer med många närvarande och många som pratar samtidigt. Många arbetsuppgifter och fritidsaktiviteter kräver att man kan handla snabbt. När den förmågan försämrats, kan den skadade få svårt att genomföra också välbekanta saker.
Att lära sig nytt, tar längre tid. Ett långsammare tempo betyder inte att man är "dummare", bara att man behöver längre tid."

Detta beskriver i mångt och mycket mina problem, även om det är fler än dessa, men det är väl den kognitiva biten som är svårast för både mig själv och för personer i min närhet att förstå sig på.
Men att bli "arg" på mig, för att jag har sagt si eller så tidigare är ingen vits med, för jag kommer inte ihåg det du säger till mig.
Det är grymt besvärligt för mig, nu när jag drygt 2 år efter skadetillfället många dagar inte ens vet vilken veckodag det är. Men rätta mig gärna om jag har fel, det hjälper inte att bli arg på mig för att jag inte vet vilken dag det är. Det hjälper inte heller att säga att "jag kommer inte heller ihåg någonting", eftersom det, som det står här ovan, inte handlar om att minnet är dåligt, utan på att själva inlärningsfasen inte fungerar som den ska.
Istället för att nöja rösten och försöka tala mig till rätta, så tar jag det extremt mycket bättre om du bara lugnt förklarar att jag tex är inne på fel dag i tankarna, eller nåt, eller förklarar att jag har sagt något annat tidigare än vad jag säger nu, så snälla höj inte rösten. Jag blir bara otroligt ledsen för att jag inte minns.

Detta är bara skrivet för den som vill läsa om min skada, jag vill inte ha någon som tycker synd om mig, utan önskar lite mer förståelse att jag är exakt samma person som tidigare, men är väldigt mycket långsammare än tidigare och kan verka lite trög ibland, men jag behöver bara mer tid och lite upprepningar, du kommer känna dig tjatig, men det är så lugnt så!
Tack för att just Du har läst vad jag har skrivit o min skada. <3

Anna